Úvod

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné a reklamacné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je J.B.Instruments s.r.o., so sídlom Slatinská 1330/14 Bánovce nad Bebravou ICO: 35840773, IC DPH SK7020001021, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel Sa, Vložka c. 3337/B (dalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. kssazu

Práva a povinnosti predávajúceho

a) dodat na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabalit ho alebo vybavit na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpecit, aby dodaný tovar splnal platné právne predpisy SR,

c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnút kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosici, napríklad prostredníctvom emailu. Potvrdenie musí obsahovat všetky informácie uvedené v bode 2.6. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

d) odovzdat kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a dalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, zárucný list, dodací list, danový doklad).

Práva a povinnosti kupujúceho a) prevziat objednaný a dodaný tovar, b) zaplatit predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na dorucenie tovaru, c) potvrdit v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.