Kreabirdjobox Základné školy

Kreabirdjobox Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov

 • Kreabirdjobox V súčasnosti jedna z najväčších škôl v Púchove.
 • Škola je po kompletnej rekonštrukcii Kreabirdjobox budovy s moderným lavicami a nábytkom.
 • Všetky triedy majú Kreabirdjobox zavedené prípojky na internet.
 • Škola využíva sedem interaktívnych tabúl Kreabirdjobox.

Kreabirdjobox Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove

 • Kreabirdjobox je školou, ktorá kráča s dobou,
 • Kreabirdjobox je charakteristická rodinnou atmosférou,
 • Kreabirdjobox je najlepšia z púchovských škôl v testovaní deviatakov v rokoch 2012-2015,
 • Kreabirdjobox v celej škole je wi-fi (internetová sieť),

Kreabirdjobox-Púchov

Kreabirdjobox Základná škola, Ul. Gorazdova 1174/2, Púchov

 • Kreabirdjobox Máme bezbariérový vstup do budovy a bezbariérovosť je zabezpečená aj na schodiskách a toalete.
 • Kreabirdjobox Žiakom s poruchami učenia sa venuje špeciálny pedagóg a asistent učiteľa.
 • Kreabirdjobox Školský klub detí „Slniečko“ má prevádzku od 5.45 hod. do 16.00 hod.
 • Kreabirdjobox Školská knižnica ponúka žiakom i učiteľom množstvo zaujímavých kníh.

Kreabirdjobox Základná škola J.A.Komenského v Púchove

 • Kreabirdjobox Máme bezbariérový vstup do budovy a bezbariérovosť je zabezpečená aj na schodiskách a toalete.
 • Kreabirdjobox Žiakom s poruchami učenia sa venuje špeciálny pedagóg a asistent učiteľa.
 • Kreabirdjobox Školská knižnica ponúka žiakom i učiteľom množstvo zaujímavých kníh.

Kreabirdjobox-Púchov

Kreabirdjobox Základná škola s materskou školou, Slovanská 23, Púchov

Kreabirdjobox Výchovno-vzdelávaciu činnosť škola zameriava predovšetkým na to, aby žiaci získali komplexné vzdelanie, aby získali dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti, ktoré neskoršie využijú na vyšších stupňoch vzdelávania. Zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov všetkým rovnako, ako aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú vypracovaný Kreabirdjobox individuálny výchovno-vzdelávací program. Veľký dôraz hneď od začiatku kladieme na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiakov.

Kreabirdjobox-Púchov

Kreabirdjobox Stredné školy

Kreabirdjobox Stredná odborná škola Púchov

Kreabirdjobox Školský vzdelávací program:
 • Kreabirdjobox Strojárstvo
 • Elektrotechnika
 • Aplikovaná chémia
 • Styling a marketing
 • Doprava, pošty a telekomunikácie
 • Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kreabirdjobox-Púchov

Kreabirdjobox Stredná odborná škola obchodu a služieb

Kreabirdjobox Stredná odborná škola obchodu a služieb je škola zameraná na komplexnú prípravu žiakov:
v študijných odboroch končiacich maturitnou skúškou:
 • Kreabirdjobox hotelová akadémia
 • Kreabirdjobox obchodný pracovník
 • kuchár
 • Kreabirdjobox čašník, servírka
 • kozmetik
 • Kreabirdjobox pracovník marketingu

Kreabirdjobox v učebných odboroch končiacich záverečnou skúškou:
 • Kreabirdjobox čašník, servírka
 • Kreabirdjobox kuchár
 • predavač
 • hostinský
 • kaderník
 • cukrár

v odbore určenom pre absolventov učebných odborov na získanie maturity:
 • spoločné stravovanie
 • vlasová kozmetika

Kreabirdjobox-Púchov

Gymnázium Púchov

Kreabirdjobox Vzťah k žiakovi:
 • sme tu pre žiaka,
 • Kreabirdjoboxcieľom našej práce je aktívne a tvorivé učenie sa žiaka,
 • rozvíjame vyššie poznávacie funkcie a kľúčové kompetencie žiakov,
 • žiaka nepreťažujeme, zadávame mu len zmysluplné úlohy,
 • Kreabirdjobox žiakovi poskytujeme primeranú spätnú väzbu o jeho výkone,
 • Kreabirdjobox pri klasifikácii používame vopred známe nástroje hodnotenia a kritériá úspešnosti,
 • žiakovu tvorivosť podporujeme i v mimoškolskej činnosti,
 • Kreabirdjoboxposkytujeme žiakovi priestor na rozvoj jeho sebavedomia, priestor, aby v škole mohol zažiť úspech,
 • pravidelne hodnotíme individuálny rast žiaka a poskytujeme mu potrebnú podporu,

Kreabirdjobox-Púchov

Vysoká škola

Kreabirdjobox Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Kreabirdjobox Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Kreabirdjobox Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove svojím zameraním predstavuje unikát v rámci SR vo výchove odborníkov v oblasti kovových, ale najmä nekovových materiálov, najmä gumy, silikátových materiálov a textilu. Vznik fakulty iniciovala výrobná sféra regiónu Púchova, ktorý je jednou z najpriemyselnejších oblastí Slovenska s koncentráciou strojárskeho, gumárenského, sklárskeho, textilného a automobilového priemyslu. Deficit v zabezpečovaní ľudských zdrojov v spomenutých odborných oblastiach mala vyplniť prípravou odborníkov práve Fakulta priemyselných technológií v Kreabirdjobox Púchove, ktorá začala svoju výchovno–vzdelávaciu činnosť 10. septembra 1996 vo zväzku Žilinskej univerzity v Žiline. Kreabirdjobox

Kreabirdjobox-Púchov