Autoparts Hametami logo

OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru predovšetkým automobilového príslušenstva medzi spoločnosťou AL s.r.o. (Ďalej len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci").

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou AL s.r.o. a jej obchodnými partnermi.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci

AUTOPARTS s.r.o., IČO 36 410 438, so sídlom HSúľov 75, 013 52 Súľov, je spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline v oddieli L, vložka 14089, zaoberajúca sa predajom predovšetkým automobilového príslušenstva ako ďalším predajcom, tak aj spotrebiteľom. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii "Kontakt".

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax. č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk

Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Podnikateľom sa rozumie:

· osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
· osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
· osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.)
· osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Automatický e-mail po vytvorení objednávky, nie je potvrdením podľa predchádzajúcich viet.
Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.
Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.
Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.auto123.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.


3. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy


1. Kupujúci si objednáva tovar u predávajúceho cez e-shop.

2. Popis konkrétneho tovaru, jeho vlastností, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené v e-shope pri konkrétnom tovare.

3. Predávajúci môže tovar v e-shope nakupovať ako zaregistrovaný užívateľ alebo ako užívateľ bez registrácie. Pri registrácii je kupujúci povinný vyplniť údaje, ktoré od neho e-shop vyžaduje. Kupujúci je oprávnený vykonať objednávku tovaru prostredníctvom nákupného košíka, a to výberom tovaru (určeného množstvom a druhom) a následným riadnym vyplnením objednávkového formulára, ktorý elektronicky odošle predávajúcemu. Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri konkrétnom tovare sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka kupujúceho. Nákupný košík je kupujúcemu kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí.

4. Všetky objednávky, ktoré sú zrealizované prostredníctvom e-shopu alebo telefonicky sú záväzné. Uskutočnením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Objednávka kupujúceho je považovaná za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

5. V náhľade nákupného košíka si kupujúci zároveň zvolí spôsob dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka predávajúci.

6. K cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za dopravné a balné podľa zvoleného druhu dopravy, ak predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi.

7. Objednávku kupujúci dokončí stlačením tlačidla „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Predtým je kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami e-shopu“.

8. Odoslaním objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“ kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol predávajúcim informovaný aj o:

• vlastnostiach tovaru,

• celkovej cene, ktorú je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť.

9. Po vytvorení objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná v systéme e-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú tento uviedol pri registrácii:

• potvrdenie objednávky s informáciou o objednávke,

• znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky kupujúcim.

10. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky podľa bodu 10. tohto Článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi kupujúcemu sa kúpna zmluva považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za v nej uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 10. tohto článku VOP.

11. V prípade, ak kupujúcemu nebude doručené oznámenie o prijatí objednávky e-mailom, bola elektronická objednávka vyplnená nesprávne a nie je predávajúcim akceptovaná.

12. Po schválení objednávky predávajúcim príde kupujúcemu informačný email, v ktorom budú obsiahnuté zhrňujúce informácie o objednávke spolu s informáciou potrebnou pre zaplatenie objednávky prevodom (v prípade platby dobierkou ide o informáciu schválenia objednávky).

13. V prípade, ak dôjde k pripísaniu platby za objednávku na účet predávajúceho (resp. bol zvolený spôsob platby dobierkou), príde kupujúcemu potvrdzujúci e-mail s informáciou o vybavení objednávky a o jej následnom zaslaní.

14. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, ak kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.


4. Platobné podmienky


1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru niektorým z nasledovných spôsobov:

a) vopred, pred prevzatím tovaru prevodom na účet predávajúceho. Predávajúci rezervuje tovar pre kupujúceho maximálne 5 kalendárnych dní od výzvy na úhradu. Ak nedôjde k platbe do 5 kalendárnych dní, má predávajúci právo bez predošlého upozornenia kupujúceho objednávku stornovať,

b) pri prevzatí tovaru formou dobierky.

2. Ak si kupujúci zvolí možnosť doručenia tovaru podľa bodu 1. písm. a) alebo písm. b), ku kúpnej cene sa pripočíta poštovné podľa kupujúcim zvoleného spôsobu dopravy objednaného tovaru. Kupujúci má možnosť prevziať si tovar v mieste určenom predávajúcim, v súvislosti s čím mu nebudú účtované náklady na dopravu tovaru a poštovné.

3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Za úhradu kúpnej ceny si predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak predávajúci upozornil kupujúceho, že subjekt, u ktorého je platba realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).

4. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v lehote do 5 pracovných dní. Cena sa považuje za uhradenú momentom jej pripísania na účet predávajúceho.

5. Predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar na adresu, ktorú kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v objednávke.

6. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

7. V prípade, ak celá kúpna cena nebude zaplatená riadne a včas, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.


5. Dodacie podmienky


1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar, ktorý je skladom, kupujúcemu v lehote do 10 pracovných dní od uhradenia kúpnej ceny alebo do 10 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy v zmysle bodu 11. článku III. týchto VOP, ak je zvolená úhrada kúpnej ceny dobierkou. V prípade, ak tovar z akéhokoľvek dôvodu v uvedenej lehote nie je možné dodať, predávajúci o tom kupujúceho upovedomí e-mailom alebo telefonicky. Dostupnosť tovaru je v e-shope pravidelne aktualizovaná. Tovar, ktorý nie je skladom, je označený ako „momentálne vypredané“. O jeho budúcom naskladnení sa kupujúci môže kedykoľvek informovať u predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Tovar, ktorý má stav „momentálne vypredaný“ je možné objednať, avšak za osobitne dohodnutých dodacích podmienok prostredníctvom e-mailu a po akceptácii dodacej doby kupujúcim.

2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov vynaložených na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

3. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

4. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca.

5. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá objednanému tovaru. V prípade, ak obsah zásielky nezodpovedá objednanému tovaru alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotnej zásielky, na čo sa vzťahuje ods. 4), je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť bezodkladne najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru predávajúcemu, inak dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Kupujúci je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

6. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať predávajúceho a dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. Kupujúci je povinný v objednávke uvádzať adresu, na ktorej je zastihnuteľný a bude dopravcom ľahko nájdený (označenie mena a priezviska na schránke). V prípade, ak kupujúceho dopravca nenájde z dôvodu nesprávne zadanej adresy kupujúcim alebo z dôvodu neúplného označenia miesta doručenia (napr. doručenie do firmy), prípadne, z dôvodu, že miesto dodania nebolo riadne označené menom a priezviskom kupujúceho, predávajúci má právo požadovať od kupujúceho náhradu poštovných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s neúspešným pokusom o doručenie objednávky.

7. Náklady na poštovné a balné nie sú zahrnuté v cene tovaru (pri nákupe nad 100 € je poštovné a balné hradené predávajúcim). Poštovné a balné s doručením na adresu v Slovenskej republike je nasledovné (Slovenská Pošta):


Poštovné a balné s doručením na adresu v Slovenskej republike podľa cenníka Slovenskej pošty, a.s.

6. Poučenie o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy


1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim momentom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

a) viaceré tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

2. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1. tohto Článku VOP uplatňuje nasledovne:

a) písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie alebo

b) e-mailom

c) telefonicky.

3. Kupujúci je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku VOP uplatní, vráti tovar predávajúcemu, a to zaslaním na adresu odosielateľa najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

4. Vrátený tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá kupujúci.

5. Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru.

6. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia kupujúceho podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti kupujúcemu platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti kupujúcemu platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil kupujúci. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platbu skôr, ako mu je doručený tovar alebo ak mu kupujúci preukáže, že mu zaslal tovar späť. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

7. Ustanovenia tohto Článku sa nevzťahujú na kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je fyzikou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá nakupuje tovar v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je právnickou osobou kupujúcou tovar v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti, sa spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“).


7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare


1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej ceny.
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo ak tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)


1. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať:

• či mu bol dodaný tovar v súlade s objednávkou,

• či mu bol tovar dodaný v množstve v súlade s objednávkou,

• či je tovar alebo jeho obal poškodený.

2. V prípade, že bol kupujúcemu dodaný tovar, ktorý si neobjednal, je kupujúci povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať predávajúceho. V takom prípade je kupujúci oprávnený tovar neprevziať a s osobou, ktorá tovar dodala, spísať zápis o neprijatí zásielky.

a) V prípade, ak bol kupujúcemu dodaný tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne ide o tovar dodaný v menšom množstve, než si kupujúci objednal, je kupujúci povinný tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Kupujúci je povinný takýto dodací list ihneď zaslať predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenia, zničenia alebo kvantitatívnych nedostatkov tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

b) Kupujúci môže tovar reklamovať e-mailom alebo poštou na adrese aktuálneho sídla predávajúceho, a to spolu s dodacím listom a faktúrou. V reklamácii je kupujúci povinný uviesť:

a) svoje identifikačné údaje,

b) údaje predávajúceho,

c) opis tovaru, ktorý kupujúci reklamuje,

d) popis vady tovaru

e) číslo objednávky, ktorej sa reklamácia týka.

5. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí ho kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

6. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy kupujúci tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k tovaru uvedené inak. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.

7. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:

a) prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,

b) znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o tovar,

c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa,

d) vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, ohňom,

e) zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),

f) pri používaní tovaru v rozpore s návodom na používanie (uvedeného v prílohe 2. VOP) technickými normami, inou dokumentáciou k tovaru či s účelom, na ktorý je tovar určený,

g) mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.,

h) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

i) po uplynutí záručnej doby.

8. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

9. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

10. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

11. Kupujúci má nasledovné práva vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka: Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

12. Predávajúci na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv na uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru si uplatňuje, určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý kupujúci uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

13. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho e-mailom alebo doporučeným listom. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia tovaru nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

14. Odborné posúdenie tovaru musí obsahovať:

a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,

b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,

c) popis stavu výrobku,

d) výsledok posúdenia,

e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

15. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

16. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením od predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

17. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej dobe vybavená výmenou tovaru za nový, od dátumu vybavenia reklamácie začína na tovar plynúť nová záručná doba.

18. Predávajúci nevydal žiadne ďalšie kódexy správania, ktoré by mal dodržiavať, okrem týchto VOP.

19. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

20. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

21. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

22. V prípade reklamácie vád tovaru zakúpeného fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou konajúcou v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti sa ustanovenia tohto Článku VOP neuplatnia, ale na tento zmluvný vzťah sa vzťahujú ustanovenia § 429 a nasl. Obchodného zákonníka.


9. Osobné údaje a ich ochrana


a) Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho – fyzickej osoby v rozsahu za účelom plnenia kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci – fyzická osoba ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov kupujúceho podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) nevyžaduje súhlas kupujúceho ako dotknutej osoby.

b) Ak kupujúci pri registrácii odklikne tlačidlo „súhlas so spracúvaním osobných údajov“, udeľuje tým súhlas predávajúcemu v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z., aby tento spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa registrácie na marketingové účely, t. j. najmä na zasielanie informácií o nových ponukách tovaru predávajúceho, o zľavách, výhodách a pod. Súhlas so spracovaním osobných údajov kupujúci udeľuje predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a kupujúci ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Ak kupujúci odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, v lehote podľa predchádzajúcej vety mu zanikne aj prístup k jeho kontu vytvorenému v e-shope.

c) Kupujúci odkliknutím tlačidla „súhlas so spracúvaním osobných údajov“ potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a že bol predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:

a) identifikačných údajoch predávajúceho,

b) účele spracúvania osobných údajov,

c) rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,

d) ďalších informáciách potrebných pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že

Predávajúci osobné údaje kupujúceho poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.

Predávajúci osobné údaje kupujúceho nebude zverejňovať,

Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.


10. Záverečné ustanovenia


1. Na vzťahy neupravené objednávkou a týmito VOP sa v prípade kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim - fyzickou osobou vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Na vzťahy neupravené objednávkou a týmito VOP vzniknuté medzi predávajúcim a fyzickou osobou – podnikateľom a právnickou osobou konajúcou v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Domov >>